İngiltere arılara zarar veren pestisitleri tamamen yasaklıyor!

İngiltere, arılara zarar veren tarım ilaçlarını (pesitisit) yasaklamaya hazırlanıyor. Açıklama Çevre Bakanı Michael Gove’dan geldi.

Bun karara varılmasında daha önceki yaklaşımlarını değiştirecek bulgularla karşılaştıklarını belirten bakan Gove, bulguların arı populasyonunun çok büyük bir kesiminin kullanılan pestisitlerden olumsuz şekilde etkilendiklerini ortaya çıkardığını söyledi. Almanya’da geçtiğimiz günlerde açıklanan uçan böceklerin %75’inin yok olduğuna dair raporun da kendisini şok ettiğini aktaran Michael Gove, tahminlerinin ötesinde bir alanın bu durumdan etkilenmiş olduğunu öğrendiğini de sözlerine ekledi.

Tarım alanlarında dünyanın çok büyük bir kesiminde kullanılan pestisitler Avrupa Birliği tarafından 2013’de yasaklanmış olsa da Birleşik Krallık bu yasağın dışında kalma yolunu seçmişti.

Bal arıları 57 farklı pestisit yüzünden ölüyor!

Yapılan yeni bir araştırmada Avrupa’da bal arılarının 57 farklı pestisit (kimyasal böcek ilacı) yüzünden öldüğü ortaya çıktı.

Hem ABD hem de Avrupa’da koloni çöküş hastalığı (CCD) adıyla bilinen bir hastalık sebebiyle arı popülasyonlarında dramatik düşüşler yaşanıyor. Daha önce pestisit kullanımı ve arı ölümleri arasında bağlantı kuran çok sayıda araştırma yayınlanmıştı. Arıların ölümü, mahsüllerin ve yabani bitkilerin yüzde 80’i arıla tarafından taşınan polenlerle döllendiği için büyük önem arz ediyor.

Zehirlenerek ölmüş arılar üstünde 200 farklı pestisit denendi

Polonya’da bulunan Veterinerlik Araştırma Enstitüsü’nde yürütülen deneylerde zehirlenerek ölmüş arılar üstünde 200 farklı pestisit denendi. Bu pestisitlerin hepsi AB tarafından onaylanmıştı. Araştırma ekibi 70’den fazla bal arısının zehirlenme vakasını inceledi arıların üstünde 57 farklı pestisit çıktı.

Okumaya devam et “Bal arıları 57 farklı pestisit yüzünden ölüyor!”

Mantar ilaçları da arıları öldürüyor!

İngiliz The Guardian gazetesinde yayımlanan bir haber, bitkilerdeki mantar oluşumlarına karşı kullanılan fungusitlerle arı ölümleri arasındaki ilişkiyi ortaya çıkardı. ABD’de Cornell Üniversitesi’nde yapılan bir araştırma, arı nüfusunun azalması konusunda şaşırtıcı bir sonuç ortaya koydu. Pestisitlerin arı ölümlerine neden olduğu biliniyordu, ancak genellikle neonikotinoid gibi doğrudan böcekler için kullanılan pestisitler üzerinde duruluyordu. Ancak bitkilerdeki mantar oluşumlarını engellemek için kullanılan fungusitlerin de arı ölümlerinde rol oynadığı ortaya çıktı.

Fungusitlerin arıları nasıl etkilediği tam olarak bilinmiyor. Ama faydalı bağırsak mikroplarını öldürerek arıları nosema parazitlerine karşı savunmasız bıraktıkları ve diğer pestisitlerin etkisini artırdıkları tahmin ediliyor.

Okumaya devam et “Mantar ilaçları da arıları öldürüyor!”

Arıcılıkta Yer Daraltma ve İlave Yemlemenin Kolonilerin Bazı Fizyolojik Özelliklerine Etkileri

 

© TÜBİTAK

Arıcılıkta Yer Daraltma ve İlave Yemlemenin Kolonilerin Bazı Fizyolojik Özelliklerine Etkileri

Ahmet GÜLER

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Samsun-TÜRKİYE

Geliş Tarihi: 17.08.1998

Özet: Araştırma 1994-1996 yılları arasında Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü’nde yürütülmüştür. Yaz döneminde yapılan bal hasadından sonra kolonilerde yer daraltma ve ilave yemlemenin normal yetiştirici uygulamaları ile karşılaştırılması yapılmıştır. Yer daraltma grubu kolonilerinin önemli düzeyde ve daha fazla koloni populasyonu gelişimi, kuluçka üretim etkinliği gösterdikleri ve daha fazla bal verdikleri belirlenmiştir. Petek işleme ve oğul eğilimi yönünden gruplar arasında farklılık görülmemiştir.

Anahtar Sözcükler: Balarısı (Apis mellifera L.) kolonileri, yer daraltma, ilave yemleme, performans.

Okumaya devam et “Arıcılıkta Yer Daraltma ve İlave Yemlemenin Kolonilerin Bazı Fizyolojik Özelliklerine Etkileri”

Bal Arısı (Apis Mellifera L.) İçin Önemli Olan Bitkilerin Trakya Bölgesi İçinde İncelenmesi

 

Bal Arısı (Apis Mellifera L.)        İçin Önemli        Olan Bitkilerin Trakya Bölgesi İçinde İncelenmesi

Investigation Of The Important Bee (Apis mellifera L.) Plants In Thrace Region

Recep SIRALI & Metin DEVEC

Karadeniz Technical University, Faculty of Agriculture, Ordu-TURKEY
Özet: Bu çalı şmada arıcılık için önem ta şıyan bazı bitkilerin, Trakya Bölgesindeki da ğılımları, ait oldukları familyalar, Latince ve Türkçe adları, bulundu ğu iller, yetiştikleri ortamlar ve aktif çiçeklenme süreleri hakkı nda bilgi sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Trakya Bölgesi, Bal Arısı, Ballı Bitkiler

Okumaya devam et “Bal Arısı (Apis Mellifera L.) İçin Önemli Olan Bitkilerin Trakya Bölgesi İçinde İncelenmesi”

İklim Değişimi Ve Arıcılık Arasındaki İlişkinin Öğrenci Görüşleri Açısından Değerlendirilmesi

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi

The Journal of International Social Research

 

İKLİM DEĞİŞİMİ VE ARICILIK ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

THE EVALUATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN CLIMATE CHANGE AND BEEKEEPING BASED

ON STUDENTS’ VIEWS

Vedat ŞAHİN•

Öz

Günümüzde iklim değişimi kavramıyla, doğal süreçlere göre çok daha hızlı değişen ve insanın tesiriyle bağlantısı bulunan değişimler ifade edilmektedir. İklim değişimine bağlı olarak çeşitli ekosistemlerde bozulmalar ve biyolojik türlerde değişmeler olmaktadır. Diğer yönden canlılar uzun süre içinde meydana gelen değişimlere ayak uydurabilmektedir. Kısa süre içinde ve hızlı bir şekilde oluşan iklim değişimleri canlıların birçoğunu olumsuz yönde etkilemekte, özellikle hassas türlerin varlığını tehdit altına almaktadır. Bu durum birçok yönden arıcılık ile de ilişkilidir. Çünkü doğal hayatta meydana gelecek her olumsuzluk arıların beslenmesini ve bal yapmasını etkilemektedir. Sonuçta özellikle son yıllardaki küresel ısınmaya bağlı olarak gerçekleşen iklim değişikliğinden arıcılığın etkilenmemesini beklemek mümkün değildir.

Okumaya devam et “İklim Değişimi Ve Arıcılık Arasındaki İlişkinin Öğrenci Görüşleri Açısından Değerlendirilmesi”

Kafkas Arısı (Apis mellifera caucasica Pollmann, 1889) (Hymenoptera: Apidae)’nın, Dış Yüzey ve Sindirim Sistemi Mikrofungus Florasının Belirlenmesi

Kafkas Arısı (Apis mellifera caucasica Pollmann, 1889) (Hymenoptera: Apidae)’nın, Dış Yüzey ve Sindirim Sistemi Mikrofungus Florasının Belirlenmesi

Mehmet Ali KIRPIK *              Mehmet Nuri AYDOĞAN **

Serkan ÖRTÜCÜ ***              İsmet HASENEKOĞLU ****

* Kafkas Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, TR-36100 Kars – TÜRKİYE

  • Atatürk Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, TR-25240 Erzurum – TÜRKİYE
  • Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, TR-25240 Erzurum – TÜRKİYE
  • Atatürk Üniversitesi, K.K.E.F., Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı, TR-25240 Erzurum – TÜRKİYE

Makale Kodu (Article Code): KVFD-2010-2589

Özet

Bal arıları, ürünleri ve tozlaşmaya sağladıkları katkılar ile hem ülkemiz hem de dünyada büyük bir ekonomik öneme sahiptir. Bu nedenle arılar üzerinde birçok mikroflora çalışmaları yapıldı. Bu araştırmalar, önceleri sadece patojen izolasyonuna yönelik iken, günümüzde patojen olmayan flora üyelerinin ekolojik rolleri ve bunlardan nasıl yararlanılabileceği araştırılmaktadır. Bu çalışma, 2009 yılında Kars Platosunda, farklı istasyonlardan alınan Kafkas ırkı (Apis mellifera caucasica Pollmann, 1889), canlı ve ölü arı örneklerinin, vücut yüzeyleri ile sindirim sistemlerine ait mikrofungus florasının belirlenmesi amacı ile yapıldı. Araştırma sonucunda; Penicillium, Alternaria, Mucor, Trichoderma, Fusarium, Aspergillus, Ulocladium, Verticillium ve Zythia cinslerine ait toplam 13 farklı fungus türü teşhis edildi ve bu fungusların arılarla ilişkileri literatüre dayalı olarak tartışıldı.

Okumaya devam et “Kafkas Arısı (Apis mellifera caucasica Pollmann, 1889) (Hymenoptera: Apidae)’nın, Dış Yüzey ve Sindirim Sistemi Mikrofungus Florasının Belirlenmesi”

Elazığ Arıcılık İşletmelerinde Kolonilerin Ek Beslenme Şekillerinin Tespiti

ELAZIĞ ARICILIK İŞLETMELERİNDE KOLONİLERİN

EK BESLENME ŞEKİLLERİNİN TESPİTİ

İsmail SEVEN1    Pınar TATLI SEVEN2

1Fırat Üniversitesi, Sivrice Meslek Yüksekokulu, Elazığ – TÜRKİYE

2 Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı, Elazığ – TÜRKİYE

Geliş Tarihi: 22.07.2005              Kabul Tarihi: 01.03.2006

ÖZET

Bu çalışma, Elazı ğ’daki arıcıl ık işletmelerinin ek besleme şekillerini tespit etmek amacıyla planlanmıştır. Arıcılık hakkında açık ve kapalı uçlu sorulardan oluşan anket formu hazırlanmıştır. Toplam 218 anket formu Elazı ğ’daki arıcılarla yüz yüze görüşerek doldurulmuştur. Şurup yapımında toz şekere alternatif olarak ilk sırayı pudra şekeri almıştır. İşletmelerden % 6,3’ünün ise kolonilerine hiçbir şekilde şuruplama yapmadığı tespit edilmiştir. Ankete katılan arı cıların % 75,2’sinin kek kullandığı % 24,8’inin ise kullanmadığı tespit edilmiştir. İşletmelerin kek yapımı nda en fazla kullandıkları materyal olarak pudra şekeri iken (% 92,8), en az baklava şurubu (% 1,3) ve pekmez (%1,3) kullandıkları belirlenmiştir.

Okumaya devam et “Elazığ Arıcılık İşletmelerinde Kolonilerin Ek Beslenme Şekillerinin Tespiti”

Türkiye’de Ilıman İklim Meyve Türlerini Ziyaret Eden Böcek Türler

 

TÜRK YE’DE ILIMAN  İKLİM MEYVE TÜRLERİNİ  ZİYARET EDEN BÖCEK TÜRLER

Insects Visiting Temperate Region Fruit Trees in Turkey

(Extended Abstract in English can be found at the end of this article)

Hikmet ÖZBEK

Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, Erzurum (Emekli ö ğretim üyesi) E-mail: hozbek@atauni.edu.tr

ÖZET: Ülkemizde ılıman iklim meyve türlerini ziyaret ede n böcek türlerinin tespiti ve bunlardan kültüre alma yönünden potansiyel arz eden arı türle rinin belirlenmesine yönelik uzun yılları kapsayan bu çalışmada; değişik takım ve familyalara mensup 123 tür belirlenmi ştir. Bunlar arasında doğal olarak arılar (Apoidea: Apiformes), tozlaşmada etkili olan grubu oluşturmaktadır.

Okumaya devam et “Türkiye’de Ilıman İklim Meyve Türlerini Ziyaret Eden Böcek Türler”

Türkiye’de Arıcılık Faaliyetinin Mevcut Durumu ve Trend Analizi Yöntemiyle Geleceğe Yönelik Beklentiler

 

  1. Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2008, Cilt 22, Sayı 2, 17-24 (Journal of Agricultural Faculty of Uludag University)

 

Türkiye’de Arıcılık Faaliyetinin Mevcut Durumu ve Trend Analizi Yöntemiyle Geleceğe Yönelik Beklentiler*

Oğuz Parlakay1, Hilal Yılmaz1, Baran Yaşar1

Arzu Seçer1, Betül Bahadır1

Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü, Adana e-mail: oparlakay@cu.edu.tr

Özet: Bu çalışmada, Türkiye’de arıcılık faaliyetinin mevcut durumunu değerlendirmek amacıyla, koloni sayısı, bal üretim miktarı ve dış ticareti verileri kullanılarak trend değerleri hesaplanmıştır. Çalışma sonucunda, ele alınan tüm veriler için trend doğrusunun eğimi pozitif çıkmıştır. İncelenen dönemde koloni sayısı ve bal üretim miktarında artış olduğu ve gelecekte de bu artışın devam edeceği beklenmektedir. İhracat ve ithalat miktarlarında ise önemli ölçüde dalgalanmaların olduğu söylenebilir. Bal üretiminde yapılan hatalarının giderilmesine yönelik alınacak önlemlerle, ihracatın artacağı beklenmektedir. Elde edilen bulgular doğrultusunda bu üretim dalının geliştirilmesi ve iyileştirilmesine yönelik olarak arıcılara yayım ve eğitim hizmeti verilmesini amaçlayan örgütlenmeler desteklenmelidir.

Anahtar Kelimeler: Arıcılık, bal, koloni, trend analizi, destekleme

Okumaya devam et “Türkiye’de Arıcılık Faaliyetinin Mevcut Durumu ve Trend Analizi Yöntemiyle Geleceğe Yönelik Beklentiler”