Polinasyon

BİTKİLERDE TOZLAŞMA VE DÖLLENME

Arıların, bitkilerin tozlaştırıcıları olduğu ilk kez Alman Koelreuter ve Sprengel tarafından 1750-1800’lü yıllarda ifade edilmiştir. 1892’de ise Waite arı kolonilerinin meyve ağaçlarının tozlaştırılmasında kullanılabileceğini gündeme getirmiştir. Waite o dönemde çapraz tozlaşmanın (dış eşleşmenin) meyve ağaçlarında önemini saptamış ve bu bilgiyi paylaşmıştır. Daha sonraki çalışmalar bu çalışmaların üzerine kurulmuş ve meyve bahçelerinin yakınlarında arı kolonilerinin bulundurulmasının getirileri ortaya çıkartılmıştır. Peki nedir bu denli önemli olan tozlaşma ve döllenme?

Güzel çiçek açan bitkiler arasında dolaşan arılar, her zaman görebileceğimiz hoş bir manzara oluşturmakla birlikte bu durum hiç de rastlantısal değildir. Arılarla çiçek açan bitkiler doğal ortaklardır. Her biri, diğerinin yaşamı ve yeniden üremesi için belirli işlevleri yerine getirmekte olup bu anlamda aralarında bir ‘menfaat ilişkisi’ vardır. Arılar belirli bir süre boyunca gözlendiklerinde, farklı arı türlerinin değişik çiçeklere gittikleri görülür. Bu bitkilerin çiçeklerinin rengi, biçimi ve kokusu özel olarak bu türleri çeker ve kelebeklerin başlıca besinini oluşturan nektarı ve poleni sağlar. Arılar nektar toplamak için çiçeklere yöneldiklerinde, aynı türden bitkiler arasında polen aktarımını da gerçekleştirirler. Bu aktarım sonucunda bitkilerde döllenme sağlanır. Demek ki, çiçek açan bitkiler ve arılar, her iki taraf için de yararlı bu ortaklığın sürmesini sağlamaktadırlar.

Okumaya devam et “Polinasyon”

Bal Arısı (Apis Mellifera L.) İçin Önemli Olan Bitkilerin Trakya Bölgesi İçinde İncelenmesi

 

Bal Arısı (Apis Mellifera L.)        İçin Önemli        Olan Bitkilerin Trakya Bölgesi İçinde İncelenmesi

Investigation Of The Important Bee (Apis mellifera L.) Plants In Thrace Region

Recep SIRALI & Metin DEVEC

Karadeniz Technical University, Faculty of Agriculture, Ordu-TURKEY
Özet: Bu çalı şmada arıcılık için önem ta şıyan bazı bitkilerin, Trakya Bölgesindeki da ğılımları, ait oldukları familyalar, Latince ve Türkçe adları, bulundu ğu iller, yetiştikleri ortamlar ve aktif çiçeklenme süreleri hakkı nda bilgi sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Trakya Bölgesi, Bal Arısı, Ballı Bitkiler

Okumaya devam et “Bal Arısı (Apis Mellifera L.) İçin Önemli Olan Bitkilerin Trakya Bölgesi İçinde İncelenmesi”

Çiçekli Bitkilerde Tozlanma Ve Çiçektozu Taşıyıcıları

 

Ege Üniv. Ziraat Fak., Derg., 2002, 39(2):151-158

ISSN 1018-8851

 

Çiçekli Bitkilerde Tozlanma Ve Çiçektozu Taşıyıcıları

Rahmi ÖZÇAĞIRAN*

Summary

Pollination Process and Pollen Vectors in Flowering Plants

The pollination process always requires the intervention of a vector to effect pollen transfer. The vectors include the abiotic agents such as wind (anemophily), water (hydrophily), gravity and biotic as well as insects (entomophily), birds (ornithophily) and mammals (therophily). The wind and insect are the most significant.

Pollination is the transfer of pollen from male reproductive organ (stamen) to receptive stigmas of pistil. It is the first male/female interactive step in the reproductive process

Kew words: Pollination, pollen vectors

 

Tozlanma

Okumaya devam et “Çiçekli Bitkilerde Tozlanma Ve Çiçektozu Taşıyıcıları”

Ballı Bitkiler

TIRFIL

Haziran Temmuz aylarında Çiçek açar Ballı bir bitkidir.
Ülkemizin Bir çok yerinde yetişir.Çoğu yerde üçgüller ile tırfıl birbirine karıştırılır.Üç güllere tırfıl denilmektedir.Tırfıl üçgüllerden farlı bir bitkidir.Üç güller zengin ve sulu toprakları sever , tırfıl ise en kırsaal topraklarımızda ve yüksek yerlerde de yetişme özelliğine shiptir.
Korunga ilede karıştırılır.Tırfıl korunga da değildir.

ACIMIK

Bir, iki ya d açok yıllık otsular, nadiren çalılar. Yapraklar karşılıklı ya da nadien dairesel, basit ya da pinnat parçalı, stipulasız. Çiçekler sık ve başçıklarda, erdişi, zigomorf. Her çiçekte bir brakte ile epikaliks bulunur. Kaliks küçük ve kupa şeklinde ya da 5-10 papusumsu segmentli. Petaller 4-5, birleşik. Stamenler petallere bağlı ve genellikle 4, bazen 2-3. pistil 1, ovaryum alt durumlu, 1 lokuluslu, 2 karpelli, ovül tek, anatrop, plasentasyon apikal. Meyve, tepede kalıcı kaliksi bulunan bir aken.

Avrupa, Doğu Asya, Kuzey ve Orta Afrika’da yayılış gösteren 10 cins ve 200 tür içerir. Ülkemizde 7 cins ve 86 türü bulunur.

Kumaş sanayinde tüyleri kabartmak için kullanılır. bazı türleri süs bitkisi olarak yetiştirilir.

KEKİK

Okumaya devam et “Ballı Bitkiler”

BALLI POLENLİ BİTKİLER

BALLI POLENLİ BİTKİLER

Ballı Bitkiler ve Sınıflandırılmaları

Ülkemiz bitki varlığı bakımından dünyanın sayılı ülkeleri arasındadır. Tüm Avrupa kıtasında 12.000 dolayında bitki türü varken sadece ülkemizde 10.000 dolayında bitki türü bulunur. Bunların içinde arıcılık yönünden önem arz eden pek çok tür doğal olarak yayılış göstermektedir. Başarılı bir arıcılık yapabilmek için arıcılık yapılan bölgelerde nektar ve polen verimi bol olan bitkilere ihtiyaç vardır. Çiçeğin olmadığı yerde arıcılık yapmak mümkün değildir. Bu bakımdan arıcılık, uzun süre çiçek açan ballı ve polenli bitkilerin bulunduğu yörelerde yapılmalı ya da koloniler bu bölgelere götürülmelidir.

 

Bitkilerin nektar verimine; bitkinin kendisiyle ilgili türü, nektar salgı miktarı, çiçeklenme durumu ve süresi gibi faktörlerle birlikte güneş ışığı, hava sıcaklığı, nem ve toprağın yapısı gibi ortamla ilgili çevresel faktörler etkide bulunur. Nektarın az veya çok şekerli olması yukarıdaki faktörlere bağlıdır. Arılar şeker oranı yüksek nektarları tercih ederler. Kısaca nektar sağlayan bitkinin değeri ve arılar açısında çekiciliği; bitkinin çiçeklenme süresine, bu süredeki nektar salgılama miktarına ve nektarın şeker oranına bağlıdır.

Okumaya devam et “BALLI POLENLİ BİTKİLER”

BALLI BİTKİ

BALLI BİTKİ:
Bal arılarının ve salgısından yararlandığı bütün bitkiler ballı bitkilerdir. Ballı Bitkileri arıcılık açısından iki grupta değerlendirebiliriz.

1-Nektar verenler
2-Salgı verenler

A-Nektarlı bitkilerin genellikle çiçeklerinde veya nadiren bitkinin diğer bir yerinde nektar bezi vardır. Bu bezin salgıladığı şekerli sıvı olan nektardan bal arıları toplayarak bir işleme tabi tutarak nektar balı üretirler. Örnek: Akasya-korunga söğüt gibi.

B-Salgı veren bitkilerden bazıları bal arıları için önemlidir. Herhangi bir böcek emgisi veya diğer doğal olaylardan dolayı yaprak ve genç sürgünler üzerinde bazı hallerde kabuk arasında oluşan salgıları bal arıları toplayıp işleme tabi tutarak salgı balı üretirler.

BALIN HAMMADESİ:
Balın hammaddesi floem öz suyudur. Bu şekerli renksiz saydam floresan ışığında parıldayan bir maddedir. Kuru ağırlığı %5-%10 arasındadır. Ph = 7.3 – 8.5 arasındadır. Kuru maddenin %90 ı şekerler oluşturur. diğerleri de karbon hidratlardır. Az miktarda asitler ve mineral maddeler bulunur.

BAL POTANSİYELİNİN BELİRLENMESİ:
Ballı bitlilerin bal verimini tespit etmek için bal potansiyeli listesi hazırlanmıştır.
Dünyanin bir çok ülkesinde bu liste kullanılmaktadır. En düşük kapasite de bal verimi 1. sınıf ile en yüksek bal kapasitesi de 6. sınıf ile değerlendirilmiştir.

Okumaya devam et “BALLI BİTKİ”

Kayısı (Prunus Armeniaca L.) Ve Yenidünya (Eriobotrya Japonica Lindl.) Çiçeklerinde Üretilen Polen Miktarının Ağırlık Olarak Saptanması

ALATARIM, 2002, 1 ( 2 ): 30-34

KAYISI (Prunus armeniaca L.) ve YENİDÜNYA (Eriobotrya japonica

Lindl.) ÇİÇEKLERİNDE ÜRETİLEN POLEN MİKTARININ

AĞIRLIK OLARAK SAPTANMASI

Davut KELEŞ 1                            Ali KORKMAZ 1                         Sinan ETİ 2

1 Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Erdemli/MERSİN

2 Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü ADANA

ÖZ

Polene dayalı olarak yapılan tarımsal araştırma çalışmalarında polenin ağırl ık olarak miktarının saptanması özellikle arıcılık açısı ndan büyük bir öneme sahiptir. Bu sebepten polen sayımı temeline dayalı, kullanımı kolay olan bir yöntem modifiye edilerek çiçek başına düşen polen miktarı ağırlık olarak saptanmıştır. Çalışma materyali olarak ele alınan kay ısı çiçeğinin bir adetinde 243.323 ad/çiçek ve 4.562 mg/çiçek, bir anterinde ise 7.360 ad/anter ve 0.137 mg/anter; yenidünya çiçeğinin bir adetinde 139.105 ad/çiçek ve 0.2413 mg/çiçek, bir anterinde ise 6.014 ad/anter ve 0.0104 mg/anter polen olduğu belirlenmiştir.

Okumaya devam et “Kayısı (Prunus Armeniaca L.) Ve Yenidünya (Eriobotrya Japonica Lindl.) Çiçeklerinde Üretilen Polen Miktarının Ağırlık Olarak Saptanması”

Bal Arısı (Apis mellifera L.,) Kolonilerinin Fazelya (Phacelia tanacetifolia Bentham)’ nın Nektar ve Poleninden Yararlanma Düzeylerinin Belirlenmesi

Bal Arısı (Apis mellifera L.,) Kolonilerinin Fazelya (Phacelia tanacetifolia Bentham)’ nın Nektar ve Poleninden Yararlanma Düzeylerinin Belirlenmesi

Ali Korkmaz1,  Ulviye Kumova2

1Tarım l Müdürlüğü Çiftçi Eğitimi ve Yayım Şubesi SAMSUN

2Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Balcalı/ADANA

Özet: Bu araştırma, bal arılarının tarlacılık etkinlikleri sırasında fazelya bitkisinin nektar ve poleninden yararlanma düzeylerini saptamak amacıyla, Ç.Ü.Z.F Tarla Bitkileri Deneme Alanına 20 da olarak ekilen fazelya parseli üzerinde ve bu parselin yakınına ve uzağına yerleştirilen, eşit güçte ve aynı yılın ana arısına sahip Muğla genotipli (A. m. anatoliaca L.) toplam 20 kolonide yürütülmüştür. Deneme kolonilerinden, haftada bir kez alınan bal örneklerinde fazelya balında polen oranı (%); haftada bir gün 06:00-11:00, 11:00-15:00 ve 15:00-18:00 saatleri arasında polen tuzağı ile bal arılarının topladıkları fazelya poleni oranı (%) belirlenmiştir.

Okumaya devam et “Bal Arısı (Apis mellifera L.,) Kolonilerinin Fazelya (Phacelia tanacetifolia Bentham)’ nın Nektar ve Poleninden Yararlanma Düzeylerinin Belirlenmesi”

Arı Merası Olarak Fazelya ve Kolza’nın Bal Arısı (Apis mellifera L.,) Kolonilerinin Populasyon Gelişimi ve Bal Verimi Üzerine Etkilerinin Araştırılması

Arı Merası Olarak Fazelya ve Kolza’nın Bal Arısı (Apis mellifera L.,) Kolonilerinin Populasyon Gelişimi ve Bal Verimi Üzerine Etkilerinin Araştırılması

Ulviye Kumova1 , Ali Korkmaz 2

1 Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Balcalı/ADANA

2 Tarım l Müdürlüğü Çiftçi Eğitimi ve Yayım ẞubesi SAMSUN

Özet:Araştırma, fazelya ve kolza bitkilerinin bal arısı kolonilerinin populasyon gelişimi ve bal verimi üzerine etkisini saptamak amacıyla Ç.Ü. Ziraat Fakültesi A.U.Ç alanında yürütülmüştür. Deneme alanına 15 da fazelya ve 15 da kolza bitkisinin ekimi, 29 Ekim 2002 tarihinde yapılmıştır. Araştırmada, Ç.Ü.Z.F. Arıcılık Ünitesinde bulunan 30 adet, Muğla orijinli Anadolu bal arısı (A. m. anatoliaca) kolonisi kullanılmıştır. Koloniler rastgele iki ayrı gruba ayrılarak, bitki parselleri yanına 15 adet, bu alandan 5 km uzaklığa 15 adet olarak yerleştirilmiştir. Araştırma süresince 21 gün aralıklarla yapılan kontrollerde yavru alan ve ergin arı gelişimi; parsel ve kontrol grubu kolonilerde sırasıyla ortalama

Okumaya devam et “Arı Merası Olarak Fazelya ve Kolza’nın Bal Arısı (Apis mellifera L.,) Kolonilerinin Populasyon Gelişimi ve Bal Verimi Üzerine Etkilerinin Araştırılması”