Organik Ve Konvansiyonel Bal Üretiminin Teknik Ve Ekonomik Yönden Geliştirilmesi Ve Alternatif Pazar Olanaklarının Saptanması Üzerine Bir Araştırma: İzmir İli Kemalpaşa İlçesi Örneği

TARIMSAL EKONOMİ VE POLİTİKA GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ  – TEPGE

ORGANİK VE KONVANSİYONEL BAL ÜRETİMİNİN TEKNİK VE EKONOMİK YÖNDEN GELİŞTİRİLMESİ VE ALTERNATİF PAZAR OLANAKLARININ SAPTANMASI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: İZMİR İLİ KEMALPAŞA İLÇESİ ÖRNEĞİ

Proje Yöneticisi

Prof. Dr. Gamze SANER

Yardımcı Araştırmacılar

Doç. Dr. Banu YÜCEL
Prof. Dr. Murat YERCAN

Yrd. Doç Dr. Buket KARATURHAN Doç. Dr. Sait ENGİNDENİZ Yrd. Doç. Dr. Figen ÇUKUR Öğr. Gör. Mustafa KÖSOĞLU

Okumaya devam et “Organik Ve Konvansiyonel Bal Üretiminin Teknik Ve Ekonomik Yönden Geliştirilmesi Ve Alternatif Pazar Olanaklarının Saptanması Üzerine Bir Araştırma: İzmir İli Kemalpaşa İlçesi Örneği”

Eski Anadolu’da Arı ve Bal

Eski Anadolu’da Arı ve Bal

Bee and Honey in Ancient Anatolia

Hüseyin Üreten*

Özet

Bu çalışmanın amacı, uzmanlık alanımıza giren eski Anadolu kültür tarihi çerçevesi içinde, mümkün olduğunca antik kaynaklara ve yazıtlara dayanarak, ilk tarihi çağlarda, Hitit toplumunda ve antikçağ Anadolu‟sunda arı ve bal konularını incelemektir. Bunu yaparken ortaya tamamen yeni ve özgün sonuçlar koymaktan çok mevcut eskiçağ kaynakları ışığında daha önce ortaya çıkmış, ancak dağınık bir durumda bulunan bilgileri bir arada ve sistemli bir şekilde Türk okuyucusuna aktarmak amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Eski Anadolu, Arı, Bal.

Abstract

Within the framework of old Anatolian cultural history as my area of expertise, the aim of this study is to examine the subjects of bee and honey in the first

Okumaya devam et “Eski Anadolu’da Arı ve Bal”

Bal Eylem Planı – Antalya

ÖNSÖZ

Türkiye’de bir yandan sanayileşme, kentleşme süreci yaşanırken, diğer yandan yüksek sayılabilecek hızlı nüfus artışı sürmekte, tarım arazileri ve tarım işletmelerinde küçülme devam etmektedir. Kırsal kesimde yaşayan nüfus gelir dağılımından yeterince pay alamamakta, üretim geleneksel tarım teknikleriyle sürdürülmekte, işletmeler ekonomik ölçeğe ulaştırılamamakta, ürün çeşitliliği sağlanamamaktadır. Bu olumsuzluklar hem işletmelerin gelirlerini artırma hem de toplumun sağlıklı ve dengeli beslenmesi önünde önemli bir engel oluşturmaktadır.

Arıcılık; bitkisel kaynakları, arıyı ve emeği birlikte kullanarak, insanın varoluşundan bu yana beslenme ve sağlığı koruma amacıyla kullanmaktan vazgeçemediği bal, polen, arı sütü, propolis, arı zehiri gibi ürünler ile günümüzde arıcılığın önemli gelir unsurlarından olan ana arı, oğul, paket arı gibi canlı materyal üretme faaliyetidir. Arıların tozlaşmadaki etkin rolü de düşünülürse arıcılığın tarım sektörü içerisinde asla küçümsenmemesi gerçeği ortaya çıkmaktadır.

Okumaya devam et “Bal Eylem Planı – Antalya”

BAL (Kitap)

T.C. SAMSUN VALİLİĞİ Tarım İl Müdürlüğü

BAL

Dr. Ali KORKMAZ

Ziraat Yüksek Mühendisi

Samsun / 2006

Kapak Tasarım

Dr. Ali KORKMAZ

Baskı

Yaşar BUDAK/Recep YAPINCAK Osman TEMEL/Şerife GÜL GÖZÜGÜL Çiftçi Eğitimi ve Yayım Şube Müdürlüğü

Samsun Tarım İl Müdürlüğü Çiftçi Eğitimi ve Yayım Şubesi Yayınıdır

Önsöz

İnsan yaşamında vazgeçilmez unsurların başında gelen beslenme yüzyıllar boyunca önemini

Okumaya devam et “BAL (Kitap)”

Ülkemiz Ballarında Kalıntı Sorunu Ve İnsan Sağlığı Açısından Önemi

ÜLKEMİZ BALLARINDA KALINTI SORUNU ve İNSAN SAĞLIĞI AÇISINDAN ÖNEMİ

Ali KORKMAZ

Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Erdemli-İÇEL

Öz

Ülkemiz 4 milyon koloni varlığı ve 63000 ton bal üretimine sahip olmakla birlikte, üretilen ballarda da yoğun bir şekilde kalıntı sorunu yaşanmaktadır. Arı hastalık ve zararlılarına kar şı arı kolonilerinde kullanılan ilaçlar ile çeşitli kimyasal ve ilaçlar ile tarımsal mücadele ilaçlarının bitkilerde bilinçsiz kullanımı nedenleriyle balda kalıntı oluşmakta ve kalitesini düşürmektedir.

Okumaya devam et “Ülkemiz Ballarında Kalıntı Sorunu Ve İnsan Sağlığı Açısından Önemi”

Arı Ürünleri Tüketim Davranışları Üzerine Bir Araştırma

ARI ÜRÜNLERİ TÜKETİM DAVRANIŞLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Ulviye KUMOVA                       Ali KORKMAZ 

Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Balcalı / ADANA

  • Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Erdemli / İÇEL

Özet

Araştırma, Adana ve İçel illerinde arı ürünlerini kullanan kişilerin tüketim davranışların ı belirlemek amacıyla yürütülmüştür. Araştırmada 15-55 yaşları arasında farklı eğitim düzeyli erkek ve bayan katılımcılar üzerinde anket çalışması yapılarak, sonuçlar bilgisayar ortamında değerlendirilmiştir.

Okumaya devam et “Arı Ürünleri Tüketim Davranışları Üzerine Bir Araştırma”

Doğanın Harika Ürünü Arı Sütü Konusunda Bilinen Ve Bilinmeyen Son Gelişmeler

DOĞANIN HARİKA ÜRÜNÜ ARI SÜTÜ  KONUSUNDA BİLİNEN VE BİLİNMEYEN SON GELİŞMELER

 

Doç.Dr. Ulviye KUMOVA Ali KORKMAZ
Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Alata Bahçe Kültürleri Araştırma
Zootekni Bölümü. Öğretim Üyesi. ADANA Enstitüsü Erdemli-İÇEL

1.Giriş

Arı ürünleri arasında besin maddelerince en zengini olan arı sütü, 5-15 günlük yaştaki işçi arıların hypopharyngeal salgı bezlerinden salgılanan ve ana arı ile genç larvaların beslenmesinde kullandıkları bir gıda maddesidir. Beyaz-krem renkte, pelte kıvamında, kendine özgü kokusu ve ekşi-acı bir tadı bulunmaktadır.

Okumaya devam et “Doğanın Harika Ürünü Arı Sütü Konusunda Bilinen Ve Bilinmeyen Son Gelişmeler”

Çukurova Bölgesi Koşullarında Yetiştirilen Fazelya (Phacelia Tanacetifolia Bentham) Bitkisinin Bal Arısı (Apis Mellifera L.) Kolonilerinin Populasyon Gelişimine, Nektar Ve Polen Toplama Etkinliğine Olan Etkilerinin Araştırılması

Ç.Ü.Z.F:.Dergisi, 1998, 13(2):121-130o                    J.Agric.Fac. Ç.Ü., 1998,; 13(2):121-130

ÇUKUROVA BÖLGESİ KOŞULLARINDA YETİŞTİRİLEN FAZELYA (Phacelia tanacetifolia Bentham)

BİTKİSİNİN BAL ARISI (Apis mellifera L.) KOLONİLERİNİN

POPULASYON GELİŞİMİNE, NEKTAR VE POLEN

TOPLAMA ETKİNLİĞİNE OLAN ETKİLERİNİN

ARAŞTIRILMASI

An Investigation on The Effect of Phacelia (Phacelia tanacetifolia Bentham)

Plant Growing in Çukurova Region Conditions on Population Development of Honeybee Colonies Gathering Activity of Nectar and Pollen

Ali KORKMAZ                              Ulviye KUMOVA

Alata Bahçe Kült.                           Ç.Ü. Ziraat Fakültesi

Araşt. Enst. Erdemli-İÇEL      Zootekni Bölümü-ADANA

ÖZET

Bu araştırma, önemli bir nektar kaynağı olarak tanınan Kaliforniya orijinli fazelya (Phacelia tanacetifolia, Bentham) bitkisinin Çukurova Bölgesi koşullarında bal arısı (Apis mellifera L.) kolonilerinin populasyon gelişimine, nektar ve polen toplama etkinliği üzerine olan etkisini araştırmak amacıyla yapılmıştır.

Okumaya devam et “Çukurova Bölgesi Koşullarında Yetiştirilen Fazelya (Phacelia Tanacetifolia Bentham) Bitkisinin Bal Arısı (Apis Mellifera L.) Kolonilerinin Populasyon Gelişimine, Nektar Ve Polen Toplama Etkinliğine Olan Etkilerinin Araştırılması”

BALDA HİDROKSİMETİL FURFURAL (HMF )OLUŞUMU

Bal dünyanın tüm ülkelerinde aynı şekilde tüketilen
doğal biyolojik bir üründür. Glikoz, fruktoz
ve su içermektedir. İlave olarak, yapısında çok
küçük miktarlarda protein, mineral, organik asitler
ve vitaminler de bulunmaktadır. Bal, tek veya
birçok çiçeğin nektarından (bal özü) oluşmaktadır.
Bal işlenmesinde en önemli 2 aşama, filtrasyon
ve ısıl işlemdir. Polenlerin ve diğer yabancı
materyallerin uzaklaştırılması filtrasyon işlemi ile
gerçekleşmektedir. Bala geleneksel yöntemlerle,
mikrodalga ya da infrared yöntemleri ile ısıl işlem
uygulanmaktadır. Balda ısıl işlem uygulamasının

Okumaya devam et “BALDA HİDROKSİMETİL FURFURAL (HMF )OLUŞUMU”

Karadeniz Bölgesi Ballarının Ağır Metaller Yönünden İncelenmesi

Arıcılık, kısa süre içerisinde gelir getiren, fazla sermaye ve işçiliğe
gerek duymayan en önemlisi de toprağa bağlı olmadan yapılabilen
tarımsal uğraştır. Bu nedenle Türkiye gibi, miras hukuku nedeniyle
tarımsal topraklarının küçülerek ekonomik olarak işlenemediği
ülkelerde arıcılık daha da önem kazanmaktadır.
Okumaya devam et “Karadeniz Bölgesi Ballarının Ağır Metaller Yönünden İncelenmesi”